6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA ÖZEL ATA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ AYDINLATMA METNİ

 

Türkiye’ de kurulu, Genel Merkezi “Yıldırım Mah. Eski Edirne Asfaltı Cad. No:331 Bayrampaşa /İstanbul-TÜRKİYE” adresinde mukim, ticaret sicil gazetesine 462197 no. ile kayıtlı, 0685022762500014 mersis no’ lu, Tuna Vergi Dairesi, 6850227625 no.’lu vergi mükellefi, ÖZEL ATA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Şirket” olarak anılacaktır.) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını, yurtiçi üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini bildiririz.

Tarafımıza sağladığınız kişisel verilerinizin aşağıda belirtilen şekillerde hukuki ilişkimiz kapsamında;

 • İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak,
 • Tarafımıza bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” ya da “Kanun” olarak anılacaktır.) ’nun öngördüğü şartlarda, yurtiçinde üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işleneceğini bildiririz.
 • Kişisel verileriniz hakkında yurtdışına aktarım yapılmamaktadır.

 

HANGİ KİŞİSEL  VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

 

Çalışan Kimlik Ad, Soyad, T.C. Kimlik No., Fotoğraf

İletişim Telefon Numarası, Mail Adresi, Adres Bilgisi

Özlük  Unvan Bilgisi, İzin Bilgisi, Mal Bildirimi Beyanı, Adli Sicil Kaydı, Sağlık Raporu, Araç Kayıt Numara Detayları, Ehliyet Bilgisi Detayları, Kaza Raporları, Mesleki Yeterlilik Bilgi ve Belgeleri, Parmak İzi, Görsel Verileri, Fotoğraf, Video Kaydı, Uyarı İhtar Disiplin Cezası Bilgileri, Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişi Bilgileri, Uyruk Bilgisi, Banka Iban No. Bilgisi.

Lokasyon Bilgisi

Hukuki İşlem Verileri

Fiziksel Mekân Güvenliği CCTV kamera görüntüleri

İşlem Güvenliği Verileri

Finans Verileri

Müşteri Kimlik Ad, Soyad,

Ödeme ve Fatura Bilgileri

İletişim Cep Telefon No. Bilgisi, -E Posta Adres Bilgisi

Şikâyet, Taleplerine İlişkin Müşteri Tarafından Alenileştiren Verileri

Müşteri bilgi formları

İnternet Sitesi Ziyaretçi IP Adresi Bilgisi

İnternet Servis Sağlayıcınız

Tarayıcı Tipiniz, Kullandığınız Tarayıcı Türü ve Versiyonu

Etki Alanı Adınız

Açmak İstediğiniz Web Sayfaları, Bunları Açtığınız Saat ve Tarih, Giriş ve Çıkış Noktaları

Zorunlu Çerez Kayıtları

Şirket Ziyaretçi Fiziksel Mekân Güvenliği CCTV kamera görüntüleri
Başvurucu İlgili Kişi Kimlik Ad, Soyad,

İletişim  Cep Telefon No. Bilgisi, -E Posta Adresi Bilgisi

Başvurulan Pozisyon Bilgisi, Yüklenilen CV Evrakında Yer Alan Kişisel Bilgiler

Başvurunuza Eklediğiniz Tarafınıza Ait Kişisel Veri İçeren Belgeler

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE (YÖNTEMİ) VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

Kişisel Verileriniz aşağıda belirtilen ve KVKK 5/2’nci fıkrasında yazılı kişisel veri işleme şartlarına dayanılarak işlenmektedir:

 1. a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 2. b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 3. c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 1. d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 2. e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 3. f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel verileri toplama yöntemlerimiz aşağıdaki gibidir:

 • Çalışanlarımızın kişisel verilerini, dijital ortamlarda elektronik yöntemlerle, fiziksel ortamlarda kâğıt üzerinde toplamaktayız.
 • İnternet sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerini yalnızca dijital ortamlarda elektronik yöntemlerle toplamaktayız.
 • Şirket ziyaretçilerimizin kişisel verilerini Şirketimize ait ofislerimizde bulunan kapalı devre kamera sistemi (CCTV) ile görüntü alınması yoluyla toplamaktayız.
 • Müşterilerimizin kişisel verilerini dijital ortamlarda elektronik yöntemlerle, fiziksel ortamlarda ise kâğıt üzerinde toplanmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLEMEKTEYİZ?

Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan talebinize göre; ilettiğiniz mesajlarınızın değerlendirilmesi, bilgi taleplerinizin karşılanması, şikayetinizin oluşturulması işlenmesi ve sonuçlandırılması, satış sonrası hizmetlerin sağlanması, ürün ve hizmetlerimize ilişkin bilgi taleplerinizin karşılanması, ilgilendiğiniz ürün ve hizmetlerimize ilişkin bildirimlerin ve güncellemelerin tarafınıza iletilmesi, Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için, Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, mevcut müşterilerimiz için memnuniyet değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayet takibi, firma, ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, satış, pazarlama, satın alma ve satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, iç denetim süreçlerinin yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, ilgili/yetkili kamu kuruluşlarına bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi, Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, bilgi ve fiziksel güvenlik süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir. Vergi mevzuatı, tüketicilerin korunmasına yönelik mevzuat, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu ve sair mevzuatların tarafımıza yüklediği yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla: mevzuatın gerekli kıldığı durumlarda verilerinizin işlenmesi, amaçlarıyla işlenmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ PAYLAŞABİLECEĞİMİZ TARAFLAR VE PAYLAŞIM AMAÇLARIMIZ

Şirket tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ile ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması, Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde Şirket’in iş ortakları, Şirket’in tedarikçileri, grup şirketleri, hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar, hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

Şirketimizce hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da iş birliği yapılan ya da proje/program/finansman ortağı olunan  gerçek veya tüzel kişilere aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz hakkında yurtdışına aktarım yapılmayacaktır.

Kişisel verileriniz, mevzuatta açıkça yetkilendirilmiş kişilerle paylaşılır. Ayrıca, kişisel verileriniz, yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, bir mahkeme kararı veya yetkili kılınmış idari mercilerin talebi üzerine, yetkili kişi veya kurumlarla paylaşılır.

Kişisel verileriniz, aramızdaki hizmet sözleşmesi kapsamında tedarikçilerden temin edilecek ürün veya hizmetlere ilişkin olarak, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve sözleşmenin ifası amacıyla tedarikçilerimiz ile paylaşılabilir.

Kişisel verileriniz, aramızdaki hizmet sözleşmesi kapsamında iş birliği yaptığımız iş ortaklarımız, grup şirketlerimiz ile iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve sözleşmenin ifası amacıyla paylaşılabilir.

Kişisel verileriniz, yasal mevzuat ve açık rızanız dışında 3. Kişilerle kesinlikle paylaşılmaz.

VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

Veri Sorumlusu olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirtilen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda talepleriniz Şirketimiz tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanun’un 28. maddesinin 2. fıkrası veri sahiplerinin talep hakkı bulunmayan halleri sıralamış olup bu kapsamda;

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması,

hallerinde verilere yönelik olarak yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır.

Kanun’un 28. maddesinin 1. fıkrasına göre ise aşağıdaki durumlarda veriler Kanun kapsamı dışında olacağından, veri sahiplerinin talepleri bu veriler bakımından da işleme alınmayacaktır:

 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

.

İLGİLİ KİŞİ BİLGİ TALEP YÖNTEMLERİ

Yukarıda yer alan haklarınızı KVK Kanunu ve 10.03.2018 tarihinde yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine ve ilgili güncel mevzuata uygun olarak;

 • Yıldırım Mah. Eski Edirne Asfaltı Cad. No:331 Bayrampaşa /İstanbul-TÜRKİYE adresine bizzat/elden teslim edebilir,
 • Yıldırım Mah. Eski Edirne Asfaltı Cad. No:331 Bayrampaşa /İstanbul-TÜRKİYE adresine noter kanalıyla gönderebilir,
 • Yıldırım Mah. Eski Edirne Asfaltı Cad. No:331 Bayrampaşa /İstanbul-TÜRKİYE adresine iadeli taahhütlü posta ile gönderebilir,
 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sistemine kayıtlı ……………………………………… adresimize KEP sistemi üzerinden başvuru yapabilir,
 • Sistemimizde kayıtlı e-posta adresiniz aracılığıyla atadis@info.com.tr e-posta adresimize iletebilirsiniz.

 

İlgili kişinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş noter tasdikli özel vekâletname bulunmalıdır.

 

Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, ilgili kişiye başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

 

Kişisel veri sahibi KVK Kanunu’nun 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresi içinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün (60 gün) içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.