ÖZEL ATA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİYLE İLGİLİ AYDINLATMA METNİ

 

 1. VERİLERİNİZİ İŞLEYEN KİŞİ (VERİ SORUMLUSU)

ÖZEL ATA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  olarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK veya KVK Kanunu”) uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarımı süreçlerinde, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamak adına gerekli tedbirleri almaktayız. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi belirli sınırlar dahilinde işlemekteyiz.

 

Veri Sorumlusu : Özel Ata Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Ticaret Ltd. Şti.
Mersis No : 0685022762500014
Adres : Yıldırım Mah. Eski Edirne Asfaltı Cad. No:331 Bayrampaşa/İstanbul-TÜRKİYE
İletişim Tel. No. :
İletişim E-posta :
KEP Adresi :

 

 

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Yukarıda açıklanan çerçevede https://www.atadisklinigi.com.tr/ adresli web sitemiz üzerinden “Teklif Al” ve “İletişim” butonuna tıklandığında açılan linkte  yer alan İletişim Formu’nu doldurmanız suretiyle elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanmıştır.

 

Kimlik Verisi Ad Soyad
İletişim Verisi E-posta adresi, Telefon Numarası
Diğer Veri Talebinize ilişkin varsa tarafımıza vermiş olduğunuz kişisel verileriniz.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince Şirketimiz tarafından sizlere sağlanan hizmetin niteliğine bağlı olarak; yukarıda belirtilen linkte yer alan İletişim Formu’nun doldurulması suretiyle kişisel verileriniz dijital yolla toplanmaktadır.

 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü idari ve teknik tedbir alınarak büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilmektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirketimiz tarafından yukarıda belirtilen kişisel verileriniz;

 

 • Fiyat teklifi taleplerinize ilişkin fiyat çalışması süreçleri,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Başvuru süreçlerine ilişkin talep ve şikayetlerinizin yerine getirilmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi ve takibi,

 

amaçlarıyla sınırlı olarak ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, veri sorumlusunun hukuki ve meşru menfaatlari için işlemenin zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

 

Veri işleme faaliyetimiz 6698 sayılı Kanun’un 5. Maddesinde yer alan hukuka uygun sebeplerinden birine dayanmaması durumunda yalnızca açık rızanızın var olması halinde kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

 

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI

Linkte https://www.atadisklinigi.com.tr/tr/iletisim/ yer alan İletişim Formu’nu doldurarak tarafımıza iletilen kişisel verileriniz ilgili birimimiz ile paylaşılmakta olup üçüncü kişiler ile paylaşılmamaktadır.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İMHA EDİLMESİ

Şirketimiz işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta olup mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler Şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca söz konusu kişisel veriler (Şirketimiz tarafından müdahale edilemeyen kalıcı çerezler hariç) ilk imha tarihinde silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kişisel verilerinizin silinmesi, yok edilmesi ya da anonim hale getirilmesine ilişkin talepleriniz hakkında aşağıdaki madde belirtilen başvuru yollarını kullanabilirsiniz.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİYLE İLGİLİ HAKLARINIZ

KVK Kanunu’nun 11. maddesi çerçevesinde Şirketimize başvurarak aşağıda yer alan taleplerinizi bize iletebilirsiniz:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 2. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 3. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 4. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 5. KVK Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hâle getirilmesini talep etme,
 6. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun doğmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda yer alan haklarınızı KVK Kanunu ve 10.03.2018 tarihinde yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine ve ilgili güncel mevzuata uygun olarak;

 • Yıldırım Mah. Eski Edirne Asfaltı Cad. No:331 Bayrampaşa /İstanbul-TÜRKİYE adresine bizzat/elden teslim edebilir,
 • Yıldırım Mah. Eski Edirne Asfaltı Cad. No:331 Bayrampaşa /İstanbul-TÜRKİYE adresine noter kanalıyla gönderebilir,
 • Yıldırım Mah. Eski Edirne Asfaltı Cad. No:331 Bayrampaşa /İstanbul-TÜRKİYE adresine iadeli taahhütlü posta ile gönderebilir,
 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sistemine kayıtlı ……………………………………… adresimize KEP sistemi üzerinden başvuru yapabilir,
 • Sistemimizde kayıtlı e-posta adresiniz aracılığıyla info@atadis.com.tr e-posta adresimize iletebilirsiniz.

 

İlgili kişinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş noter tasdikli özel vekâletname bulunmalıdır.

 

Bu kapsamda usulüne uygun bir şekilde Şirketimize ileteceğiniz talepleriniz, en geç otuz gün (30 gün) içerisinde neticelendirilecektir. Söz konusu taleplerinizin neticelendirilmesi ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Şirketimizce CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamı üzerinden başvurunuza cevap verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek şekilde belirlenen ücret talep edilebilecektir.

 

Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, ilgili kişiye başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

 

Kişisel veri sahibi KVK Kanunu’nun 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresi içinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün (60 gün) içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.